• เตรียมความพร้อมให้ลูกรัก

  ได้รับรางวัลสถานเลี้ยงเด็กเอกชนดีเด่น 5 ปีซ้อน ( ปี 2551-2555 ) จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1
/
3
/

Nursery

หลักสูตรเตรียมอนุบาล

สถานรับเลี้ยงเด็ก “ยุวทูตน้อย” จัดการอบรมเลี้ยงดูเด็กบนพื้นฐานที่สนองความต้องการของเด็ก 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ ที่ต้องการความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจและความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องไปพร้อมกันทุกด้าน เหมาะสมกับวัยความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสุขกับการพัฒนาการครบทุกด้านอย่างครบครันด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีการเสริมประสบการณ์ดังนี้

 • บูรณาการพัฒนาสมองซีกขวาด้วยทฤษฏี BBL (Brain Based Learning) ที่เหมาะสมกับวัย
 • สื่อการจัดประสบการณ์ด้วยเครื่องเล่นที่ครบครันและมีผลการพัฒนาครบทุกด้าน
 • ห้องเรียนปรับอากาศ สะอาด ปลอดภัย
 • มีวัสดุยืดหยุ่น ห้องน้ำและสุขภัณฑ์ เฉพาะสำหรับเด็ก
 • อาหารกลางวัน อาหารว่างถูกหลักโภชนาการ
 • จัดประสบการณ์เสริมสร้างด้านภาษา โดยครูชาวต่างชาติ ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการด้านภาษาต่อเด็กเป็นอย่างยิ่ง
 • มีการจัดประสบการณ์ที่ครอบคลุมเด็ก ที่มีอายุระหว่าง 1 ขวบครึ่ง – 3 ขวบโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา
 • มีการจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กโดยองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาผ่านกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • มีการจัดประสบการณ์ที่ให้เด็กสมารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
 • ปลูกฝั่งความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม

ได้รับรางวัลสถานเลี้ยงเด็กเอกชนดีเด่น 5 ปีซ้อน ( ปี 2551-2555 )
จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Best Child Care Center “The Little”  YES “Child Day Care” from 2008 – 2012

ผลตอบรับจากผู้ปกครอง

คำนิยม
รร ยุวฑูตศึกษา2 เป็นสถาบันการศึกษาที่สอนให้เด็กมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทำให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสารมีความพร้อมเข้าสู่โลกสากลในขณะเดียวกันก็ยังเน้นคงความเป็นไทยวิถีพุทธทำให้เด็กน่ารักและมีความสุข ดังคำขวัญของโรงเรียน”ยิ้มไหว้ ให้บริการและผูกมิตร คือชีวิตยุวฑูต”
นพ ปัญญา-พญ ครองแก้ว อิทธิธรรมบูรณ์ รพร เดชอุดม จ อุบล

นพ ปัญญา-พญ ครองแก้ว อิทธิธรรมบูรณ์, ผู้ปกครอง