Intensive Program (IP)

สร้างรากฐานด้านภาษาที่มั่นคงเพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ
  • เป็นหลักสูตรที่เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดคาบเรียนเป็นพิเศษ กิจกรรมภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เสริมภาษาจีน
  • กระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
  • ครูไทยบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษร่วมในทุกรายวิชา

Additional Curriculum

เพิ่มเติมภาษาจีน

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในคราบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนทุกชั้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมและเสริมทักษะภาษาที่ 3 คือ ภาษาจี สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงไว้เป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดในอนาคต

Additional Language teaching is provided through Learner Development Activities; Clubs; Scouts and Guidance, and third language : Chinese, which is added as a compulsory subject from Grade 1 upwards.