การสมัครเข้าเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อุบลราชธานี

การสมัครเข้าเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อุบลราชธานี

หลักสูตรที่เปิดสอน

EP : English Program

 1. ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3
 2. ระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 6

BP : Bilingual Program & IP : Intensive Program

 1. ระดับเตรียมอนุบาล 1 – 3
 2. ระดับอนุบาล 1 – 3
 3. ระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 6
 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 – 3
 5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6

 

รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง

– ระดับเตรียมอนุบาล (อายุระหว่าง 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ)

– ระดับอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

การจำหน่ายใบสมัคร

จำหน่ายใบสมัคร : วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

วันเวลาจำหน่ายใบสมัคร : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.00 น.-16.00 น.

สถานที่ : ฝ่ายธุรการ อาคารอำนวยการ

ราคา : ซื้อใบสมัครด้วยตนเอง ราคาชุดละ 50 บาท (ซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 80 บาท)

 

เปิดรับสมัคร

– วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

– รับสมัครทั้งนักเรียนประจำ (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6) และนักเรียนไป-กลับ

– มีบริการรถรับ-ส่ง

 

การสมัคร

กรณีมาสมัครด้วยตนเอง

– ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) นำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง เพื่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ไว้ในวันสมัคร

กรณีสมัครทางไปรษณีย์

– ให้กรอกเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ส่งไปที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์) โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เลขที่ 438 หมู่ 15 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

หลักฐานในการสมัคร

 1. รูปถ่ายสีในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน  2  รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 3  ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง จำนวน 3 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง จำนวน 3 ฉบับ
 5. เอกสารจากโรงเรียนเดิม

(ใบ ปพ.1/ปพ.6/ปพ.7/ระเบียนสะสม/สมุดบันทึกผลการเรียนรู้และเอกสารอื่นที่โรงเรียนออกให้)

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักเรียนต่างชาติ)
 2. ใบสมัครเข้าเรียน

การมอบตัว

สัญญาการเป็นนักเรียนและใบมอบตัวนักเรียน รับได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน

ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

ในวันที่ยื่นใบสมัคร และคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

**  กรณีที่เอกสารประกอบการสมัครเข้าเรียนของนักเรียน ไม่ครบตามระบุผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามเอกสารดังกล่าวจากโรงเรียนเดิม

โครงการ YES Work Study Tour for Australian Professional Teachers.

โรงเรียนได้ร่วมกับ Federation University จากประเทศ Australia ในโครงการ Work Study Tour for Australian Professional Teacher โดยคัดเลือกบุคลากรเจ้าของภาษาที่มีความรู้ความสามารถ มาเติมเต็มเอกลักษณ์และจุดเด่นของโรงเรียนพัฒนาด้านศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2