• ENGLISH PROGRAM (EP)

  หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ทุกรายวิชายกเว้นภาษาไทยและประวัติศาสตร์
1
/
3
/

English Program (EP)

ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาครบทุกมิติเพื่อก้าวสู่สากล

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2  ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างเป็นธรรมชาติ คือ การได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เป็นประจำทุกวันกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และนอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ด้วยวิธีการดังนี้

 • เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน ทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นยกเว้นภาษาไทยและประวัติศาสตร์
 • จัดให้ครูชาวต่างชาติเป็นครูประจำชั้นร่วมกับครูคนไทย
 • เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
 • จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรภาษาไทยอย่างลงตัวเหมาะสำหรับการเรียนรู้
 • ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ ความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบวัฒนธรรมไทย
 • บูรณาการด้านการสอนโดยการนำทฤษฏี BBL (Brain Based Learning) และ TLLM (Teaching Less Learn More) มาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างจริงจัง
 • จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆอย่างได้สัดส่วนที่สมดุลกัน
 • จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการสอน ที่อำนวยความต่อการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเข้มข้น
 • คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีหลักสูตรรองรับสำหรับนักเรียนที่อ่อนภาษาเพื่อพัฒนาการผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

Additional Curriculum

เพิ่มเติมทักษะภาษาที่ 3 คือ ภาษาจีน

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนทุกชั้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมและเสริมทักษะภาษาที่ 3 คือ ภาษาจี สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงไว้เป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดในอนาคต

Additional Language teaching is provided through Learner Development Activities; Clubs; Scouts and Guidance, and third language : Chinese, which is added as a compulsory subject from Grade 1 upwards.

ผลตอบรับจากผู้ปกครอง

เด็กชายพสิษฐ์ อุดมธนะธีระ ลูกชายคนเล็กของครอบครัวเรียนชั้น K2EP ได้รับการดูแล อบรม เอาใจใส่ จากโรงเรียน ครูประจำชั้น ครูชาวต่างชาติ ครูสายชั้นอนุบาลทุกท่านเป็นอย่างดี ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกชายเป็นที่พอใจของครอบครัว ทำให้เป็นเด็กฉลาด กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแบ่งปัน มีน้ำใจต่อเพื่อนและผู้อื่น มีมารยาททางสังคมที่ดี ช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ มีทักษะในด้านภาษา พูด ฟัง อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี ขอให้โรงเรียนรักษามาตรฐานคุณภาพที่ดีตลอดไป
ทางครอบครัวมีความไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ทางโรงเรียนได้ดูแลอบรมสั่งสอนเพื่ออนาคตของลูกชายที่จะก้าวเดินเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปอย่างมีคุณภาพ

นางจิราภรณ์ อุดมธนะธีระ, ผู้ปกครอง