Bilingual Program (BP)

เรียนรู้ภาษาจากประสบการณ์จริงเพื่อการสื่อสารที่ยั่งยืน

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2  ได้พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างภาษาอังกฤษ Bilingual Program (BP) ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาที่ 1 – 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนมีโปรแกรมการเรียน 2 โปรแกรมประกอบด้วย

  1. โปรแกรมวิทย์ – คณิต เรียนวิทย์ – คณิต แบบเข้มข้น เน้นการคิดคำนวณ โดยจัดเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเป็นฐานอย่างต่อเนื่อง
  2. โปรแกรมศิลป์ – คำนวณ เน้นการส่งเสริมด้านภาษาเพิ่มภาษาจีน เป็นภาษาที่ 3 เพื่อการเรียนรู้ที่มากกว่า

โรงเรียนได้เน้นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเสริมสร้างการใช้ภาษาโดยวิธีการบูรณาการให้เอื้ออำนวยต่อการใช้ภาษาในการสื่อสารมากขึ้น เพื่อฝึกความเคยชินในทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เป็นประจำทุกวันกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และนอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ด้วยวิธีการดังนี้

  • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ
  • เป็นหลักสูตรที่จัดให้มีสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม โดยจัดคาบเรียนพิเศษกิจกรรมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ สังคมศึกษา เพื่อเสริมสร้างการใช้ภาษาให้เกิดความต่อเนื่อง
  • จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเสริมสร้างด้านภาษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
  • ฝึกการเป็นผู้นำ ปรับบุคลิภภาพ โดยใช้กิจกรรมหลักที่ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน
  • คำนึงถึงความแตกต่างด้านภาษาระหว่างบุคคลเพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
  • จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศและภาษาไทยโดยครูไทยในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในโปรแกรม Bilingual Program (BP)

Additional Curriculum

เพิ่มเติมทักษะภาษาที่ 3 คือ ภาษาจีน

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในคราบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนทุกชั้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมและเสริมทักษะภาษาที่ 3 คือ ภาษาจี สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงไว้เป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดในอนาคต

Additional Language teaching is provided through Learner Development Activities; Clubs; Scouts and Guidance, and third language : Chinese, which is added as a compulsory subject from Grade 1 upwards.

ผลตอบรับจากผู้ปกครอง

ครอบครัวน้องปอเช่. ด.ญ.ธีรดา ศรีจันทร์คะ. อันดับแรกที่ตัดสินใจให้ลูกสาวเข้าเรียนที่โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 แห่งนี้เพราะเห็นถึงมาตรฐานการเป็นสถานเลี้ยงเด็กดีเด่น. จึงให้เรียนตั้งแต่เตรียมอนุบาลคะ. ประทับใจตั้งแต่สถานศึกษาที่สะอาด ร่มรื่น. ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย รวมถึงห้องน้ำสุขภัณฑ์. ที่เด็กไม่ต้องออกจากห้องไปไกลอยู่ในความดูแลของคุณครู. ปัจจุบันเรียนอนุบาล1 พัฒนาการทางด้านร่างกาย. การสื่อสาร. ดีขึ้น. ลูกสาวพูดจาไพเราะขึ้น. ไหว้สวย. กล้าแสดงออก. และชื่นชอบกิจกรรม
ที่สำคัญประทับใจทั้งคุณครูและเด็กนักเรียนที่นี่. มีความนอบน้อมเคารพไหว้ผู้ปกครอง. นั่นแสดงถึงความใส่ใจในเรื่องมารยาทแก่เด็กๆ. จึงประทับใจมากๆคะ. K1.ESL

ครอบครัวน้องปอเช่. ด.ญ.ธีรดา ศรีจันทร์, ผู้ปกครอง