การสมัครเข้าเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

การสมัครเข้าเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

หลักสูตรที่เปิดสอน

EP : English Program

  1. ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3
  2. ระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 6

ESL : English as a Second Language Program

  1. ระดับเตรียมอนุบาล 1 – 3
  2. ระดับอนุบาล 1 – 3
  3. ระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 6
  4. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 – 3
  5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6

รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง

– ระดับเตรียมอนุบาล

– ระดับอนุบาล1 – มัธยมศึกษาปีที่6

การจำหน่ายใบสมัคร

จำหน่ายใบสมัคร : วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

วันเวลาจำหน่ายใบสมัคร : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.00 น.-16.00 น.

สถานที่ : ฝ่ายธุรการ อาคารอำนวยการ

ราคา : ซื้อใบสมัครด้วยตนเอง ราคาชุดละ 50 บาท (ซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 80 บาท)

เปิดรับสมัคร

– วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

– รับสมัครทั้งนักเรียนประจำ (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6) และนักเรียนไป-กลับ

– มีบริการรถรับ-ส่ง

การสมัคร

กรณีมาสมัครด้วยตนเอง

– ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) นำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง เพื่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ไว้ในวันสมัคร

กรณีสมัครทางไปรษณีย์

– ให้กรอกเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ส่งไปที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์) โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 เลขที่ 438 หมู่ 15 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โครงการ YES Work Study Tour for Australian Professional Teachers.

โรงเรียนได้ร่วมกับ Federation University จากประเทศ Australia ในโครงการ Work Study Tour for Australian Professional Teacher โดยคัดเลือกบุคลากรเจ้าของภาษาที่มีความรู้ความสามารถ มาเติมเต็มเอกลักษณ์และจุดเด่นของโรงเรียนพัฒนาด้านศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2