Contact Us

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

Recent Project

 • +
  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปี 2560
 • +
  วันไหว้ครู 7 มิถุนายน 2561
 • +
  ํYes II Talent Show 2017
 • +
  พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศณียบัตร ปีการศึกษา 2560

ที่ตั้ง

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

เลขที่ 438 หมู่ 15 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. 045-259659 , 081-9133061

อีเมล์: info@yes2.ac.th