• About YES II

  เกี่ยวกับโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
1
/
3
/

คติพจน์ (Slogan)

ปัญฺญา วิธานฺ เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์

ค่านิยม (Value)

ยิ้ม ไหว้ ให้บริการและผูกมิตร คือชีวิตของยุวทูตศึกษา 2
Smile , Wai , Service and Make Friend be the Life of YES II

คำขวัญ (Motto)

เก่งภาษา จรรยาเด่น เน้นกีฬา ก้าวหน้าเทคโนโลยี
B = Bilingual, E = Etiquette, S = Sports, T = Technology

อัตลักษณ์ (Identity)

ยุวทูตไทย สู่สากล
Being Thai Youth in the International Community

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

บุคลิกดี ศักดิ์ศรียุวทูต
Good Personality and Yuwathoot Pride

ประวัติโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ก่อตั้งขึ้นจากแนวความคิดและอุดมการณ์ของ นายอาคม ริมทอง ประธานบริษัทในกลุ่ม อ.บ.ไทย ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความคิดในการมองอนาคตอันยาวไกล และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศทั่วโลก เช่น อังกฤษ ซาอุดิอาระเบีย บาห์เรน จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอื่น ๆ อีกมาก เป็นทั้งผู้ขายแรงงาน เป็นพนักงานของบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ดูแลรับผิดชอบงานด้านกิจการ ต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน งานสำนักงานและบุคลากรด้านแรงงาน ทั้งคนไทย และชาวต่างประเทศ สิ่งที่พบเห็นก็คือ คนไทยไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับนายจ้าง หรือหัวหน้าคนงานได้ ทำให้ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าชาวต่างชาติ และเสียสิทธิ์ประโยชน์อันควรได้มากมาย จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะให้คนไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจนสามารถสื่อสารได้

ในปี พ.ศ.2529 ได้ก่อตั้งโครงการ วาย อี เอส (YES : Youth Exchange Scholarship) ขึ้น เพื่อให้เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาต่อในต่างประเทศทั่วโลก และดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องมา โดยจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาฟรี ต่อมาจึงพัฒนามาเป็นมูลนิธิพัฒนาชีวิต (อาคม – บรรจง ริมทอง) เพื่อจัดสรรให้ทุนฟรีแก่เด็กด้อยโอกาสปีละ 3 ทุน ฟรี (เรียกว่า “ทุนยุวทูต YES”) ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ 20 กว่าประเทศ เช่น อเมริกา เยอรมัน และอัฟริกาใต้ ในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES และจัดสรรทุนบุตรครู ปีละ 20 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท และดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เกือบจะ 30 ปีแล้ว

ผู้ก่อตั้งเคยได้รับ “ทุนยากจน” จำนวนเงิน 2,000 บาท เมื่อสมัยเรียนครู ระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตที่ได้พัฒนามาถึงวันนี้ เพราะเงิน “ทุนยากจน” ที่เป็นพลังและกำลังใจสู้ชีวิตโดยไม่ท้อแท้จึงตั้งปณิธานที่จะตอบแทนสังคม ที่เคยให้โอกาสมา โดยการจัดสรรค่าใช้จ่ายส่วนตัว ให้เป็นทุนการศึกษาจากรายได้ของธุรกิจที่มีอยู่ นำมาบริจาคให้มูลนิธิ ฯ เพื่อนำมาเป็นทุนการศึกษาแก่ “เด็กด้อยโอกาส” เน้น “เด็กด้อยโอกาส” ให้มีโอกาสสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ในอนาคต การจัดหาทุนในลักษณะนี้จะทำให้ “ยุวทูต YES” ที่แท้จริงก็คือ ท่านผู้ปกครองนักเรียน ที่มาใช้บริการการศึกษาจาก YES ทุก ๆ ท่านนั่นเอง

ในปี พ.ศ.2539 ได้จัดตั้งโรงเรียนอุบลสอนภาษาต่างประเทศ และศูนย์ทดสอบช่างฝีมือขึ้น ณ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อฝึกอบรมให้แก่คนงานไทยฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเตรียมคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

ในปี พ.ศ.2546 นายอาคม ริมทอง ได้ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ  ชื่อ  ” โรงเรียนยุวทูตศึกษา (Youth Exchange School) ” เพื่อจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของทูตไทย สู่สากล ตั้งอยู่เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทยทุกด้าน และมีจุดเน้นเป็นพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทั้งนี้เห็นว่า ในสังคมโลกอนาคตจะเป็นโลกการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ภาษาต่างประเทศจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสื่อสารการศึกษาและการประกอบอาชีพ   ปัจจุบันโรงเรียนยุวทูตศึกษา มี นายอาคม ริมทอง เป็นผู้ก่อตั้งและประธานบริหารโรงเรียน นางบรรจง ริมทอง เป็นผู้ก่อตั้ง และผู้รับใบอนุญาต และนายชนก ริมทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

จากความสำเร็จในการจัดตั้งโรงเรียนยุวทูตศึกษาที่ กรุงเทพมหานคร ดังกล่าว นายอาคม ริมทอง เห็นว่า จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นบ้านเกิดยังไม่มีโรงเรียนลักษณะเช่นนี้ ในปี พ.ศ.2548 จึงได้ขออนุญาตจัดตั้ง “โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ”  ขึ้น ณ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี ในพื้นที่ 20 ไร่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล – ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีนายอาคม ริมทอง เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานบริหารโรงเรียน นางบรรจง ริมทอง เป็นผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาต นายพรชัย วงษ์ทองเหลือ เป็นผู้จัดการโรงเรียน นางสาวชนนี  ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสุมิตร เสนสม เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนเป็นแผนที่โลก รูปวงกลมมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ YES อยู่ด้านในวงกลมด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2   มีช่อดอกราชพฤกษ์ชูขนานทั้ง 2 ด้าน

ตัวอักษร YES และรูปแผนที่โลก หมายถึง เยาวชนไทยผู้มีความรู้  ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนยุวทูตจากประเทศไทยไปศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนานาชาติทั่วโลก

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

“ ดอกราชพฤกษ์ ”  เป็นต้นไม้ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศไทย มีคุณค่าสูงมีมงคลนาม หมายถึง พรรณไม้แห่งพระราชาดอกสีเหลืองทองสดใส และถือว่าเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา แสดงถึงปัญญา คุณธรรม ความรุ่งเรือง

สีประจำโรงเรียน คือ สีขาว : เขียว

      เขียว  หมายถึง  การพัฒนาทั้งในด้านความรู้  คุณธรรม นำสู่ความเจริญ  รุ่งเรือง ร่มเย็น สันติภาพสู่ชาวโลก

      ขาว  หมายถึง  ความรู้และปัญญาที่ดีเป็นสิ่งสะอาด บริสุทธิ์  สามารถพัฒนาคน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ลักษณะทั่วไปของโรงเรียน (General Characteristics of the School)

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ตั้งอยู่บนเนื้อที่  20  ไร่  กว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ใกล้แหล่งชุมชนและถนนบายพาส (อุบลราชธานี-ตระการพืชผล) การเดินทางสะดวกสบาย  นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้สถานที่สำคัญ คือ  โรงพยาบาลสงฆ์ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์  องค์การโทรศัพท์(TOT) สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี 2 สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  เป็นต้น

 1. พุทธสถาน (Shrine)
 2. ป้อมยาม (Security Booth)
 3. อาคารเรียน ม.1 – ม.6 / หอประชุม / โรงอาหาร (Matthayom Building)
 4. อาคารรูปตัว C (Administration Building)
  1. ชั้น1 ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป / ห้องเรียนก่อนอนุบาล
  2. ชั้น2 ประกอบด้วยห้องวิชาการ/ ห้องทะเบียน/ ห้องเรียนชั้นอนุบาล
  3. ชั้น3 ประกอบด้วยห้องเรียนชั้นประถม
 1. สระว่ายน้ำ (Swimming Pool)
 2. เรือนเพาะชำ (Greenhouse)
 3. สนามไดร์ฟกอล์ฟ (Golf Driving Range)
 4. ลานพักผ่อนหน้าสหกรณ์ (YES 2 Shop Resting Area)
 5. สหกรณ์ (YES II Shop)
 6. ห้องครัว (Kitchen)
 7. ทางเชื่อม สหกรณ์ – อาคารเรียน , จุดรับ-ส่งนักเรียน (Student Drop-off)
 8. สนามเด็กเล่น (Playground)
 9. เสาธง (Flag Pole)
 10. สนามเด็กเล่น (Playground)
 11. ลานกีฬามัธยม (Sport Field)
 12. หอพักนักเรียน (Dormitory)

นโยบาย  (Policy)

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถและทักษะกระบวนการต่างๆ ทั้งในด้านทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การศึกษาหาความรู้ ใช้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ รักษ์ความเป็นไทยในสังคมนานาชาติ ดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุขเหมาะสมกับบริบทแห่งสังคมนั้นๆ

Strive to be good learners with the knowledge, skills, abilities, and processes in both theory and practice. Be competent to use a foreign language to communicate, study, knowingly use new technology. Being Thai in the international community and satisfied in an appropriate for the context of the society itself.

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เป็นสถานศึกษาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นไทยในสังคมนานาชาติ ภายในปี 2558

Youth Exchange School II is driven to a higher quality of education than the national average. Learners are good people, quality educational standards in Thai society to become international within the 2015.

 • พันธกิจ
 • จุดเน้น
 • แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน

พันธกิจ ( Mission )

1.จัดการเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาและจุดเน้นที่กำหนด โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภาวะความเป็นผู้นำ

3.จัดประสบการณ์ที่ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม  ห่างไกลยาเสพติด รักษ์ความเป็นไทยสู่สังคมนานาชาติ

4.จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ความถนัดทั้งในด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ การทำงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

6.ส่งเสริมและพัฒนาในการใช้เทคนิคการสอน สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียนเอง

7.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพบริบทแห่งสังคมไทยสู่อาเซียนและความก้าวหน้าของสังคมโลก

8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) บนหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance ) และระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008

9.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

10.พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียน

 1. Learning arrangement for students along the educational reform that focuses on the students as a priority.
 2. Learning activities provide students with key competencies as mentioned in basic education core curriculum and possesses leadership.
 3. Experiences that instill values of good moral, without drug usage, and being Thai to the international community.
 4. Support activities to enhance skills in the arts, dance, music, sports and personality development. Be health, have good quality of life and follow the sufficiency economy.
 5. Encourage students to use modern technology and literacy as a tool in the pursuit of knowledge. Be able to work both now and in the future.
 6. Promote and develop the use of teaching techniques, appropriate learning materials usage and classroom research to develop students to their fullest potential of the learners.
 7. Develop school curriculum to suit the Thai society to ASEAN and the progress of the world community.
 8. Developed by the School Based Management (SBM) on the principles of good management (Good Governance) and the International Standard ISO 9001:2008.
 9. Promoting participation and cooperation with community organizations, local authorities and others related officials.
 10. Development and use of learning local wisdom resources to be efficiencies and effectiveness to the learners.

จุดเน้น (The Focus)

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student Achievement)

2.ภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.3 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่องและคิดเลขเป็น (Literacy & Numeracy)

3.ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นกว่าเดิมทุกระดับชั้น

4.นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ (Cerebration)

5.นักเรียนมีทักษะชีวิตด้วยการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหารและผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Life Skills)

6.ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4ขึ้นไป นักเรียนสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้พร้อมเข้าสู่โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับสถานศึกษา เครือข่ายนานาชาติตามศักยภาพแห่งตน (Communicate English)

7.เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านเทคโนโลยี (Excellence) สามารถนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า สร้างและส่งผลงานได้

8.นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในความรักชาติ รักโรงเรียน (EQ: Emotional Quotient)

9.จัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)

10.นักเรียน ครูได้รับการพัฒนา เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

11.มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง เตรียมความพร้อมเพื่อรับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality School)

 1. At least 4 percent increasing in 5 strand core of student achievement.
 2. All of Grade 3 students are literacy and numeracy
 3. Student achievement in Mathematics is higher in every level.
 4. Student is able to think correctly and creatively.
 5. Student experience their life skills from scout activity, reserve officer training cop student, and social service.
 6. Student are competent to communicate in English and be able to join Language and Culture Exchange Program held by the school which start from Grade 4 onward.
 7. Enhance to be competent in using technology as a mean for research and productivity.
 8. All students are proud to be citizen of the nation and part of the school.
 9. Learning sufficiency economy.
 10. Students as well as teachers are trained and be ready to ASEAN Community.

11. Have a strong quality assurance and be prepared for certification of external assessment (Quality School).

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2