Big Cleaning Day

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

คณะครูและนักเรียนทุกสายชั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขนิสัยด้านการรักษาความสะอาด ป้องกันโรคภัยต่างๆ และสร้างเสริมนักเรียนได้มีทักษะและฝึกปฏิบัติในการดูแลรักษาความสะอาดให้แก่ตนเอง ซึ่งนักเรียนต่างก็ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการด้านความสะอาดทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒

15373

15375

15379

15392

34879

34898

34901

34923

34926

298503

DSC06190

DSC06192

DSC06198

S__6086713

S__8273936

S__8273942

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม