โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ เข้ารับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

By chatchai Mingmalee 3 ปี agoNo Comments

 

IF นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมด้วย นายสุเมธ มัดธนู ศึกษานิเทศก์ และนางลัดดาวัลย์ บุญรังษี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เข้าตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา โดยมี น.ส. ชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุมิตร เสนสม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุภาพ อดกลั้น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารมัธยม โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

 

          

         

                 

            

            

                                          

           

               

        

         

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม