สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน

By chatchai Mingmalee 2 ปี agoNo Comments

คณะครูประจำสายชั้นมัธยมศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดี ระหว่างผู้ปกครอง กับครูและโรงเรียน รวมถึงรับทราบถึงความเป็นอยู่ พฤติกรรม ปัญหาของผู้เรียนและเพื่อรวมพลังขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

S__30826498

S__30826500

S__30826501

S__30826502

S__30826503

Comments

comments

Category:
  ประกาศกิจกรรม