งานวันวิชาการ 19 ธันวาคม 2557

By thapwaris 3 ปี agoNo Comments

โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 จัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดงานวันวิชาการ เป็นการเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาให้กับสังคมรับทราบ และเป็นการนำเสนอผลงานของผู้เรียนที่ผ่านมาตลอด 1 ปีการศึกษา อีกทั้งเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่างๆ ในเชิงวิชาการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสถานศึกษาต่างๆ ร่วมกัน

Comments

comments

Categories:
  News, ประชาสัมพันธ์