• โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

  Youth Exchange School II

  การันตีด้านภาษาเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดีเยี่ยม
  ดูหลักสูตร
1
/
3
/

We Are 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป มั่นใจเลือกเรียนที่โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2  YES II School อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ยิ้ม ไหว้ ให้บริการและผูกมิตร คือชีวิตของยุวทูตศึกษา 2

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถและทักษะกระบวนการต่างๆ ทั้งในด้านทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การศึกษาหาความรู้ ใช้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ รักษ์ความเป็นไทยในสังคมนานาชาติ ดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุขเหมาะสมกับบริบทแห่งสังคมนั้นๆ

 • ประชาสัมพันธ์
 • ประกาศกิจกรรม
 • สาระความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกิจกรรม

สาระความรู้

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

English Program (EP)  Bilingual Program (BP) And Insentive Program (IP)

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เป็นโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีในสังกัด สช แห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดหลักสูตร English Program (EP) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Nursery
 • English Program (EP)
 • Bilingual Program (BP)
 • Intensive Program (IP)

เตรียมอนุบาล

Nursery Program

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน

English Program

เรียนรู้ภาษาจากประสบการณ์จริงเพื่อการสื่อสารที่ยั่งยืน

Bilingual Program

สร้างรากฐานด้านภาษาที่มั่นคงเพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ

Intensive Program

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้จาก AEC สู่ International.

อัลบัมภาพถ่าย

รวมภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2